เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
      ข้อมูลพื้นฐาน
          O1 โครงสร้างหน่วยงาน
          O2 ข้อมูลผู้บริหาร
          O3 อำนาจหน้าที่
          O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
          O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข่าวประชาสัมพันธ์
          O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          O8 Q&A
          O9 Social Network
1.2 การบริหารงาน
      แผนดำเนินงาน
          O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
          O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
          O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
      การปฏิบัติงาน
          O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
          O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
          O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
          O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส         
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต
2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
         
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 2.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต     
       มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
          O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ