ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-

iconStar.gificonNew1.gif รายละเอียดประกาศสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอบเขตวิชาในการทดสอบวิชาพื้นฐาน พนักงานพิมพ์, พนักงานสูทกรรม และพนักงานบริการ
1.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
2.ความปลอดภัยในการทำงาน 
3.คู่มือการลดการใช้พลังงาน ฯ พ.ศ.๒๕๔๗
4.การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน


ขอบเขตวิชาในการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์


ขอบเขตวิชาในการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม
คู่มือวิชาสหโภชน์ปฏิบัติ (๓. การถนอมอาหารในหน่วยจัดเลี้ยง) โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ


ขอบเขตวิชาในการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง พนักงานบริการ
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
2.คู่มือการให้บริการ งานบริหารและธุรการ Service mind
3.ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน