ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
      ข้อมูลพื้นฐาน
          O1 โครงสร้างหน่วยงาน
          O2 ข้อมูลผู้บริหาร
          O3 อำนาจหน้าที่
          O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
          O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข่าวประชาสัมพันธ์
          O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          O8 Q&A
          O9 Social Network
1.2 การบริหารงาน
      แผนดำเนินงาน
          O10 แผนดำเนินงานประจำปี
          O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
          O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                  1. กองงบประมาณ
                  2. กองจัดหา
      การปฏิบัติงาน
          O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      การบริหารเงินงบประมาณ
          O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
          O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                  1. กองงบประมาณ
                  2. กองจัดหา
      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
          O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
          O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
          O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส         
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต        
          O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต
2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
         
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   
      แผนปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต
          O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
          O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
          O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 2.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   
       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วย

          O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
          O43.1 รางวัลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน