แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

​แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สยธ.สสน.สป. งบดำเนินงาน งานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ งาน
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สสน.สป. งบดำเนินงาน งานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ งาน
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สสน.สป. งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๒ งาน
             - โครงการจ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ของ สป. (พื้นที่บางจาก พื้นที่ ๒)
             - โครงการจ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ของ สป. (พื้นที่ประชาชื่น)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สสน.สป. งบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ งาน
             - โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (รภท.ศอพท.) ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
             - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย สป. (พื้นที่บางจาก) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
             - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย สป. (พื้นที่พระราม ๕) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
             - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหาร สัญญาบัตร สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
             - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารประทวน สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
             - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร สป. (พื้นที่ศรีสมาน) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี
             - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารประทวน สป. (พื้นที่ศรีสมาน) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สสน.สป. แผนสำรอง งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ งาน
             - โครงการจ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่บางจาก พื้นที่ ๑) (ระยะดำเนินการเปิดใช้อาคาร)  
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สสน.สป. งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ งาน
             - โครงการจ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชื่น) 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สสน.สป. งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ งาน
             - โครงการจ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่บางจาก พื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒) 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สสน.สป. งบดำเนินงาน (งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๖ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สยธ.สสน.สป. งบดำเนินงาน (งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑๐ รายการ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สยธ.สสน.สป. งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๒ งาน 
            - โครงการจ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชื่น) (โครงการงบประมาณต่อเนื่อง)
            - โครงการจ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่บางจาก พื้นที่ ๑) (โครงการงบประมาณต่อเนื่อง)
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สสน.สป. งบดำเนินงาน 
            - จัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบ (ทบ., ทร. และ ทอ.) และรองเท้าประกอบเครื่องแบบ (แบบรวมการ) ตามสิทธิกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจ่ายให้กับนายทหารประทวน สังกัด สร. และ นขต.สป. จำนวน ๑๑ รายการ 
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สสน.สป. งบดำเนินงาน      

             - จัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบ (ทบ., ทร. และ ทอ.) และรองเท้าประกอบเครื่องแบบ (แบบรวมการ) ตามสิทธิกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อจ่ายให้กับนายทหารประทวน สังกัด สร. และ นขต.สป. จำนวน ๑๑ รายการ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สสน.สป. งบประมาณจากเงินบริจาคของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๑ งาน
            - จัดซื้อรถดับเพลิงประกอบบันไดสูง พร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน ๑ คัน
​- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สสน.สป. งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม จำนวน ๑ งาน
            - จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สสน.สป. งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ งาน
            - งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ ปืนกลมือ ขนาด ๗.๖๒ มม. พร้อมอุปกรณ์ขาทราย จำนวน ๔ ชุด
            - งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ อาวุธขนาด ๕.๕๖ มม. จำนวน ๔๒ กระบอก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สสน.สป. งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 
            - โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป.(พื้นที่ประชาชื่น) (ระยะที่ ๒)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สสน.สป. งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน 
            - จัดซื้อรถโดยสารขนาดไม่เกิน ๑๖ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ 
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สสน.สป. งบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ งาน
            - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย สป. (พื้นที่บางจาก)
            - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย สป. (พื้นที่พระราม ๕)
            - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
            - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารประทวน สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สสน.สป. งบดำเนินงาน (งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๖ งาน
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สยธ.สสน.สป. งบดำเนินงาน (งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๘ งาน
         
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ
            - งานจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๕ คัน
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ
            - งานจัดจ้างผลิตชุดฝึกลายพราง ชายและหญิง ทบ., ทร. และ ทอ. (แบบรวมการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ
            - จ้างที่ปรึกษาการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชื่น)
            - จ้างที่ปรึกษาการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่บางจาก)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ
            - งานจัดซื้อที่นอนของ พัน รวป.สป. จำนวน ๒๕๕ ชุด
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๑ รายการ
            - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๑ รายการ
            - จัดซื้ออุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๑ รายการ
            - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๒ รายการ
            - จัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยลำแสงเลเซอร์กำลังต่ำ (แบบ ๑๒ ลำแสง) จำนวน ๑ เครื่อง
            - จัดซื้ออุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๑ รายการ
            - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก จำนวน ๑ คัน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๑ รายการ
            - จัดซื้อรถโดยสารขนาดไม่เกิน ๑๖ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๕ รายการ
            - จัดซื้อเครื่องถ่ายแม่พิมพ์ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
            - จัดซื้อรถโดยสารขนาดไม่เกิน ๑๖ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน  ๓ คัน
            - จัดซื้อรถโดยสารขนาดไม่เกิน ๑๖ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน
            - จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
            - จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป จำนวน ๒ คัน
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๑ รายการ
            - งานจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๒๕ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๕ รายการ
            - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย สป.(พื้นที่พระราม ๕)
            - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย สป.(พื้นที่บางจาก)
            - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร สป. (พื้นที่ศรีสมาน)
            - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารประทวน สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
            - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๒ รายการ
            - โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป.(พื้นที่ประชาชื่น) (ระยะที่ ๑)
            - โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป.(พื้นที่บางจาก) 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๑ รายการ
           - งานจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๒๕ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑๘ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
          - งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชบริพารในพระในพระองค์ (ถนนอู่ทองนอก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจ้างควบคุมงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แผนงานสำรอง งบร่ายจ่ายอื่น) จำนวน ๒ รายการ
          - งานจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๑ คัน     
          - งานจัดซื้อภาชนะและอุปกรณ์จัดเลี้ยง
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๑ รายการ
          - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ นขต.สป. (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒๖ เครื่อง)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน) จำนวน ๑ รายการ
          - ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบ (ทบ., ทร. และ ทอ.) และรองเท้าประกอบเครื่องแบบ แบบรวมการ ตามสิทธิกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แผนงานพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป.) จำนวน ๒ รายการ
          - งานปรับปรุงห้องรับแขก ชั้น ๑ อาคาร สป.(ศรีสมาน)      
          - งานปรับปรุงสำนักงาน สม. ณ อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ศรีสมาน
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แผนงานพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป.) จำนวน ๒ รายการ
          - งานปรับปรุงห้องรับแขก ชั้น ๑ อาคาร สป.(ศรีสมาน)      
          - งานปรับปรุงสำนักงาน สม. ณ อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ศรีสมาน
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๑ รายการ
          - โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกลาโหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๑ รายการ
          - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกลาโหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๑ รายการ
          - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ นขต.สป. (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒๕ เครื่อง)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
          - งานจ้างที่ปรึกษาการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชบริพารในพระองค์ (ถนนอู่ทองนอก)
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
          - งานเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็กในขบวนรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ คัน
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๑ รายการ
          - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ นขต.สป. (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒๕ เครื่อง)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งานเสริมสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง สป.) จำนวน ๒ รายการ
          - งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ ศาลาว่าการกลาโหม
          - งานก่อสร้างที่จอดรถอาคารสำนักงานส่วนพักอาศัยและอเนกประสงค์ (พื้นที่ศรีสมาน)
- ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
          - งานปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกลาโหม
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์) จำนวน ๔ รายการ
          - เครื่องพิมพ์สีดิจิตอลอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ของ สสน.สป        
          - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ของ สสน.สป
          - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ของ สสน.สป.
          - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก จำนวน ๑ คัน ของ สยธ.สสน.สป.
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
          - งานเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็กในขบวนรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ คัน
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ รายการ
          - ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สยธ.สสน.สป.)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ
          - งานปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกลาโหม
          - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย สป. (พื้นที่ประชาชื่น)
          - งานก่อสร้างทางเข้า - ออก ฉุกเฉินและถนนภายใน สป. (พื้นที่ศรีสมาน)
          - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร สป. (พื้นที่ศรีสมาน)
          - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารประทวน สป. (พื้นที่ศรีสมาน)
          - งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สยธ.สสน.สป. (พื้นที่ประชาชื่น)
          - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
          - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารประทวน สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
          - งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย สป. (พื้นที่บางจาก)
          - งานเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสารอาคารพักอาศัย สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
- ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ รายการ
          - ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารที่พักอาศัย สป.พื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ (นายทหารประทวน))
          - ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารที่พักอาศัย สป.พื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ (นายทหารสัญญาบัตร))
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓๓ รายการ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ
          - โครงการก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย.พัน.สห.สป. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
          - โครงการตกแต่งอาคารบริการ สป. (พื้นที่ศรีสมาน)
          - โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่เทิดราชัน)
          - โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน) (ระยะที่ ๒)
          - โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับศาลทหาร และที่ทำการสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน)